Regulamin promocji

Regulamin promocji „Zrób zakupy i odbierz prezent”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania promocji „Zrób zakupy i odbierz prezent” („Promocja”) .
 2. Organizatorem Promocji jest firma KA 4 Kaczmarek sp. k., Kołaczkowice 5 B, 63-910 Miejska Górka, NIP: 699-195-65-52 („Organizator”).
 3. Na potrzeby Promocji przyjmuje się następujące definicje:
 • „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Promocji, spełniająca wymagania wskazane w § 3 ust 1 Regulaminu,
 • „Promocja” – promocja opisana niniejszym Regulaminem
 • „Aktywność” – działanie podjęte przez Uczestnika w trakcie Czasu trwania Promocji polegające na wykonaniu zakupów na stronie www.sklep.ka4.pl za minimalną kwotę jednorazową - 2.000 zł brutto.
 • „Prezent” – prezent opisany w § 5 ust. 1 Regulaminu
 • „Czas trwania Promocji” – czas trwania Promocji wskazany w § 2 Regulaminu.

§ 2.

Czas trwania Promocji

 1. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do 30 września 2017 roku.
 2. Organizator może zakończyć promocję przed czasem w przypadku wyczerpania puli prezentów.

§ 3.

Uczestnicy Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

a)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      poprawnie wykona Aktywność,

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji na zlecenie Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.sklep.ka4.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wzięcie udziału w Promocji przez wykonanie Aktywności równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

§ 4.

Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest poprawne wykonanie Aktywności określonej w § 1 ust. 3 lit. c.
 2. Prezent otrzyma Uczestnik, który spełni warunki z § 1 ust. 3 lit c..

§ 5. 

Prezenty

 1. Prezenty dla Uczestników Promocji stanową czapki i koszulki oznaczone logo KA 4.
 2. Uczestnik Promocji otrzyma Prezent wraz z zamówionym towarem lub odbierze bezpośrednio w siedzibie Organizatora.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 Prezent, niezależnie od sumy wartości jego zakupów w sklepie Organizatora, nie mniejszej jednak niż 2.000 PLN.
 4. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika Promocji z odbioru Prezentu, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Prezentu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Prezentu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. Prezenty nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inny prezent rzeczowy.
 6. Uczestnik promocji nie może przenieść prawa do otrzymania prezentu na osoby trzecie.

§ 6.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres „KA 4” Sp. z o.o. Sp. k, Kołaczkowice 5 B, 63-910 Miejska Górka, z dopiskiem "Zrób zakupy i odbierz prezent".
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Prezentów określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.sklep.ka4.pl oraz w siedzibie Organizatora.